Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie, maar nog grote technische risico’s. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald.

Voor wie?

Zowel starters als gevestigde mkb’ers kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Als nieuwkomer krijgt u zo belangrijke financiële ondersteuning van uw project. Als bestaand bedrijf wordt de drempel lager om binnen uw R&D-budget middelen vrij te maken voor een écht vernieuwend project. Een project dat wellicht meer technisch risico in zich bergt, maar dat van groot belang is voor de toekomst van uw bedrijf.

Waarvoor?

Het Innovatiekrediet is bestemd voor de ontwikkelingsfase van een technisch nieuw product, proces of dienst. Er kleven nog aanzienlijke technische risico’s aan de ontwikkeling. Ook de ontwikkeling van medische producten die een klinische studie vergen kan worden ondersteund. De technische uitdaging is zorgvuldig geïnventariseerd en de aanpak is doordacht. Gezien het naar verhouding grote financiële risico, wordt op de bijbehorende investering een attractief rendement voorzien. Het commercieel perspectief moet dan ook veelbelovend zijn.

Kenmerken

  • Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor de ontwikkeling van een nieuw product. Mocht uw project in technische zin mislukken, dan hoeft u het geleende bedrag niet terug te betalen.
  • Met het Innovatiekrediet kunnen zowel kleine als grote projecten financiële ondersteuning krijgen. De minimale projectomvang bedraagt honderdvijftigduizend euro. Het maximale krediet bedraagt vijf miljoen euro.
  • Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 35 procent van de totale projectkosten. Voor de overige 65 procent dient u dus andere financiering te voorzien. U komt alleen voor het Innovatiekrediet in aanmerking als u uw project niet uit eigen middelen kunt financieren.
  • De maximale projectduur is vier jaar.
  • Het krediet wordt in fasen beschikbaar gesteld, aan de hand van de resultaten die u tussentijds bereikt. Als het project is afgerond en de commerciële fase aanbreekt, begint u met de aflossing van het krediet.
  • Vooraf wordt met u een terugbetaalschema overeengekomen.
  • Uiteraard blijft het mogelijk dat uw project weliswaar in technische zin de eindstreep haalt, maar u er niet in slaagt er een commercieel succes van te maken. In dat geval dient u de lening wél af te lossen.
  • Om voor het Innovatiekrediet in aanmerking te komen, zijn geen zekerheden vereist, zoals verpanding van voorraden, debiteuren, machines en inventaris. Wel wordt er pandrecht op de kennis en prototypen die uit het project voortkomen gevraagd.
  • De lening is rentedragend. De hoogte van de rente is afhankelijk van het risico. De rente wordt bijgeschreven, dus u betaalt de rente achteraf.