Prinsjesdag subsidienieuws

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat er volgend jaar veel geld beschikbaar is voor subsidieregelingen gericht op innovatie, klimaat, duurzaamheid en circulaire economie. Onderstaand hebben we de belangrijkste subsidiezaken voor u op een rij gezet.

WBSO 2023: percentages ongewijzigd

De subsidiepercentages voor de WBSO blijven in 2023 op hetzelfde niveau als in 2022. Dit betekent: 32% voor de eerste schijf (starters 40%) en 16% voor de tweede schijf. De grens van de eerste schijf blijft €350.000,=. Het totale budget voor 2023 stijgt naar 1370 miljoen.
Vorig jaar werd gesproken over eventuele wijzigingen in de definitie van programmatuurontwikkeling binnen de WBSO. Het bleek niet mogelijk te zijn om tot een breed gedragen aanpassing te komen, deze wijzigingen zijn daarmee van de baan.

Innovatie

 • Innovatieprojecten van samenwerkende MKB bedrijven (MIT): het budget stijgt in 2023 naar 22 miljoen, dit is 9 miljoen euro meer dan in 2022.
 • AiNed is een nieuw investeringsprogramma gericht op innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie. Volgend jaar zijn er 3 calls: een call voor het ondersteunen van AI-onderzoekslaboratoria voor het ontwikkelen en toepassen van mensgerichte AI, een Applied AI Learning Communities call om mkb’ers te helpen bij AI-vraagstukken met hulp van MBO, HBO en universiteiten en er komt een tweede call binnen de MIT R&D-samenwerkingsprojecten voor AI-innovaties.

Energie

 • Energie Investeringsaftrek (EIA): vanwege de grotere vraag en om bedrijven extra te steunen, stijgt het budget vanaf 2023 structureel met 100 miljoen per jaar.
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE): het budget gaat met 100 miljoen omhoog om een extra impuls te geven aan isolatiemaatregelen.
 • Hernieuwbare Energietransitie (HER): binnen de regeling Topsector energieprojecten komt in 2023 een nieuwe opstelling van de HER.
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI): ook deze regeling gaat volgend jaar opnieuw open.

Klimaat & Milieu

 • Milieu Investeringsaftrek (MIA): vanaf 2023 stijgt het budget structureel met 50 miljoen per jaar.
 • Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI): wordt in 2023 voortgezet en krijgt 28 miljoen extra budget.
 • Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): deze regeling krijgt volgende jaar een nieuwe openstelling.
 • Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI): in 2023 gaat deze nieuwe regeling open die zich richt op maatwerkaanpak voor de 10 tot 20 grootste uitstoters. De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen.

Circulaire economie

 • De subsidieregeling voor circulaire ketenprojecten wordt uitgebreid  naar grotere ketendoorbraakprojecten.
 • Verder opent volgend jaar een mkb-stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

Verduurzaming Agro

 • Er komt 36 miljoen beschikbaar voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) en 6 miljoen voor Marktintroductie van energie-innovaties (MEI). Verder is er 77 miljoen beschikbaar voor de glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen. Een deel van dit budget gaat naar onderzoek en innovatie voor energiebesparing en plantengezondheid met als doel de tuinbouw te verduurzamen en emissies naar het milieu verder te reduceren.
 • Begin dit jaar zijn de regeling Investeren in groeneconomisch herstel (GEH) en de regeling Samenwerken aan groeneconomisch herstel (SGEH) open gegaan. Vanwege de enorme belangstelling worden in het najaar van 2022 vergelijkbare regelingen opengesteld onder de geldende POP3 subsidievoorwaarden. Dit betekent een subsidiepercentage van 40%.
 • Voor de verduurzaming van de veehouderij blijven bestaande instrumenten beschikbaar. Voor technische innovaties worden onderdelen van de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) opengesteld, waarvoor in 2023 ongeveer 29 miljoen beschikbaar komt. In 2023 wordt ook de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) opengesteld. Deze nieuwe regeling biedt veehouders een subsidie om hun veehouderijlocatie of bedrijf op vrijwillige basis te beëindigen.

Waterstof en groene chemie

Het Nationaal Groeifonds-project Groenvermogen van de Nederlandse economie (GroenvermogenNL) investeert in een groen-waterstof-ecosysteem. Het doel van het project is om toepassingen van groene waterstof en groene chemie in onder andere de chemie, transport en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie. In 2022 gaan alle onderdelen van start, waaronder een regeling voor kleinschalige demonstratieprojecten, een R&D-programma en een human capitalprogramma. In 2023 volgt naar verwachting een openstelling van de tender (500 miljoen, maximaal 125 miljoen per project) voor opschaling en grootschalige toepassing.

Transitiefonds Duurzaamheid

Er is een Transitiefonds aangekondigd met een budget van 24,3 miljard.
Dit fonds gaat bijdragen aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen tot het jaar 2035. Hiermee worden veel maatregelen ondersteund die bijdragen om de stikstofuitstoot te verminderen.