Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Dynova Innovatieadvies B.V.

Artikel 1: Aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen waarbij Dynova diensten en/of goederen van welke aard dan ook levert, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.

2.  Een exemplaar van deze voorwaarden dient vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever te worden overlegd. Bij opdrachtformulieren en offertes worden deze voorwaarden bijgevoegd en zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden.

3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

4. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Dynova uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

5. Een overeenkomst komt tot stand hetzij door ondertekening van de offerte door beide partijen, hetzij door de ondertekening van een opdrachtformulier door opdrachtgever.

Artikel 2: Tarieven en betaling

1.  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.  Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Hierbij telt een gedeelte van een maand voor een hele maand.

4. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door Dynova uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totale bedrag met een minimum van € 150.- en van eventuele gerechtelijke kosten.

5.  Indien de opdrachtgever ingevolge het voorgaande lid in verzuim is, worden alle bedragen die de opdrachtgever aan Dynova verschuldigd is, terstond, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar.

6. Ten aanzien van opdrachten die op zogeheten ‘no cure, no pay’-basis geschieden, geldt de betalingstermijn die in de nadere overeenkomst is opgenomen. Bij overeenkomsten tot het aanvragen van een subsidie, geldt de volgende definitie voor ‘cure’: het moment van schriftelijke toezegging door een bevoegd orgaan van de subsidie. De betalingsverplichting van de opdrachtgever ontstaat op het moment van ‘cure’.

Artikel 3: Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien noodzakelijk wordt op verzoek van de opdrachtgever door Dynova een geheimhoudingsverklaring getekend.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrecht

1. Dynova behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van al haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, modellen en dergelijke. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei vermenigvuldigen, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar maken op enigerlei vorm of wijze, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dynova niet toegestaan.

2. Indien de opdrachtgever adviezen en/of geleverde diensten van Dynova heeft gevraagd voor zijn eigen wederpartijen is het bepaalde in lid 1 niet van toepassing, echter alleen wanneer de opdrachtgever dit doet in het kader van zijn beroep of bedrijf en behoudens een schriftelijk verbod van Dynova.

Artikel 5: Medewerking door opdrachtgever

Gezien de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Dynova staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van Dynova in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Levering

1. Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen.

2. Dynova is ten aanzien van leveringen slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende levertijd is overschreden, de opdrachtgever Dynova daarna alsnog een redelijke tijd tot nakoming gegund heeft en Dynova bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.

3. Ten aanzien van het verstrekken van adviezen kan, uit de aard der zaak, geen levertijd overeengekomen worden.

Artikel 7: Annulering

1. De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde.

2. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt op gronden die geheel buiten de sfeer van Dynova liggen, dan is opdrachtgever tevens gehouden tot de betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensering van de gederfde winst van Dynova, dit behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn.

3. Dynova is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever niet gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd (bijvoorbeeld in de vorm van een vooronderzoek) dat deze werkzaamheden wel tot een betaling door opdrachtgever leiden.

4. Indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, zijn bedrijf of de aandelen van zijn onderneming verkoopt, beslag wordt gelegd onder de opdrachtgever en/of de opdrachtgever ernstig in gebreke blijft bij de geldelijke nakoming van de overeenkomst, is Dynova gerechtigd de overeenkomst te annuleren waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt. Dit laat onverlet het recht van schadevergoeding van Dynova.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Dynova garandeert de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren.

2. Dynova zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanige maatregelen treffen dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt.

3. Opdrachtgever garandeert Dynova bij de ontplooiing van de aan Dynova opgedragen activiteiten alle medewerking te verlenen.

4. Opdrachten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspanningsverbintenissen. Indien het gewenste resultaat uitblijft dan is de wederpartij te allen tijde gehouden zijn verplichtingen uit hoofde van deze en de bijzondere overeenkomst na te komen. De wederpartij wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van Dynova.

5. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van Dynova ter zake van:

a) Schade, die direct of indirect ontstaat door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door Dynova verstrekte kennis, informatie, producten en andere handelszaken welke door Dynova geleverd zijn.

b) Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van Dynova niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, tengevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die Dynova volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.

c) Schade, die opdrachtgever, zijn personeel, of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door Dynova, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen, of grove schuld van Dynova en door haar gevolmachtigde personen en tenzij Dynova terzake van deze schade verzekerd is.

d) Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever, nadat opdrachtgever door Dynova op deze gebrekkige medewerking gewezen is.

6. Voor het gebruik en de toepassing van door Dynova verstrekte rekenmodellen (waarbij te denken valt aan subsidiecalculatieprogramma’s) aanvaardt Dynova geen enkele aansprakelijkheid, tenzij Dynova bij het gebruik en de toepassing van deze modellen intensief betrokken is geweest.

7. Een eventuele aansprakelijkheid van Dynova is begrensd tot het bedrag dat Dynova voor de werkzaamheden in het kader van desbetreffende opdracht heeft ontvangen.

8. De aansprakelijkheid van Dynova is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van €45.000,- per gebeurtenis.

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, langdurige ziekte van adviseurs van Dynova, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, kunnen Dynova niet toegerekend worden indien zij hierdoor zou tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Dynova wordt hierdoor ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Dynova is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de overeenkomst tot uitvoering van de opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Dynova. Dynova heeft het recht een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter. Dit alles tenzij de opdrachtgever binnen 1 maand schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter plaats te laten vinden.

2. Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van Dynova is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.