Prinsjesdag nieuws

WBSO 2022: percentages terug naar niveau van 2020

De subsidiepercentages voor de WBSO in 2022 zijn als volgt:

Tarief eerste schijf: 32%
Tarief eerste schijf starters: 40%
Grens eerste schijf: €350.000
Tarief tweede schijf: 16%

Voor 2021 had het kabinet de WBSO regeling verruimd om bedrijven extra te stimuleren te blijven innoveren tijdens de Covid-crisis. Het kabinet ziet geen aanleiding om deze crisismaatregel te verlengen, aangezien de hoeveelheid uitgevoerd S&O-werk over het geheel genomen op peil is gebleven. De percentages gaan daarom weer terug naar het niveau van 2020.

Voorstellen administratieve wijzigingen WBSO

Het kabinet is van plan 2 administratieve wijzigingen door te voeren. Ten eerste ligt er het plan voor een vereenvoudiging van de aanvraag- en verrekensystematiek. Binnen een kalenderjaar mag een WBSO-aanvraag voortaan ook betrekking hebben op een periode die al viel in een tijdvak van een eerdere aanvraag (in datzelfde kalenderjaar).
Ten tweede is er een verduidelijking opgesteld voor kosten en uitgaven: alleen kosten en uitgaven die zijn meegenomen in de aanvraag en toegezegd in de beschikking kunnen worden opgevoerd bij de realisatie.

Extra voordeel Milieu-investeringen (MIA)

Om investeringen in milieuvriendelijke technieken door ondernemers verder te stimuleren, worden de percentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) tijdelijk verhoogd. Daardoor profiteren bedrijven van een hogere aftrek van investeringskosten van de fiscale winst. De percentages van de MIA worden 45%, 36% of 27% (was 36%, 27% en 13,5%). Het Vamil-voordeel blijft 75%.
De Innovatiebox en EIA blijven ongewijzigd volgens het belastingplan 2022.

Veel extra subsidie voor klimaatregelingen

Om een verdere aanscherping van het klimaatbeleid te realiseren, wordt veel subsidie beschikbaar gesteld voor emissiereductie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Zo zal het SDE budget in 2022 met € 3 miljard worden verhoogd, waardoor meerdere technologieën aan verduurzaming van onder meer de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en de industrie kunnen bijdragen. Verder is er € 1,3 miljard gereserveerd voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het gebied van waterstof en warmte.