Tagged with WBSO

Indienen MIT R&D-samenwerkingsprojecten nog mogelijk

Eerder informeerden wij u al over de openstelling van de MIT regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Voor R&D-samenwerkingsprojecten kunt u nog een aanvraag indienen. Voor deze regeling geldt een tendersystematiek. Aanvragen moeten uiterlijk 1 september ingediend zijn.

Openstelling Regionale Programma’s

Ook op regionaal niveau zijn er, in het kader van EFRO, verschillende subsidiemogelijkheden. De zogenaamde Operationele Programma’s waaronder OP-Zuid (Brabant, Limburg en Zeeland), OP-Oost (Gelderland en Overijssel) en Kansen voor West II (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland) staan momenteel allemaal open. Er is een grote overlap tussen de Operationele Programma’s en de MIT-regeling. Wij raden u aan om uw projectidee aan ons voor te leggen, zodat wij samen met u de meest kansrijke subsidiemogelijkheden kunnen bepalen.

ESF Duurzame inzetbaarheid

Zeer waarschijnlijk komt ook dit jaar weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid. De regeling subsidieert externe advieskosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wij raden u aan deze zomer al contact met ons op te nemen om tijdig uw project voor te bereiden. We verwachten namelijk dat het budget snel uitgeput zal zijn. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Discussie software ontwikkeling binnen WBSO

Dynova dient regelmatig voor haar relaties software projecten binnen de WBSO regeling in. Zo ook voor een relatie die een softwaretool ontwikkelt waarmee bedrijven zonder enige programmeerkennis zelfstandig geavanceerde bedrijfsapplicaties kunnen bouwen. Ook big data analyses voor een benchmarkanalyse omgeving in de cloud behoort tot de met WBSO gesubsidieerde projecten. Trend in ICT aanvragen is verder dat technische problemen steeds vroeger in het innovatieproces worden opgelost. Dit levert veel discussie op met RVO in de beoordeling van aanvragen. RVO vindt dat voor het ontwikkelen van nieuwe programmatuur daadwerkelijk codering van programmatuur noodzakelijk is. Wij vinden dat de nadruk moet liggen op creëren van nieuwe oplossingen voor een informatie technisch probleem. Coderen kan hiervan een onderdeel zijn, maar de ontwikkelingsactiviteiten zijn breder dan alleen coderen. Voor het standpunt van RVO is ook onvoldoende verankering in de WBSO regeling, zoals de rechter ook al heeft uitgesproken. Reden voor onze brancheorganisatie, de NVAS, om een brandbrief hierover aan RVO en haar opdrachtgever, de Minister van Economische Zaken, te sturen. Dynova neemt actief deel in de werkgroep die deze discussie voert namens de NVAS.

Crowdfunding

Om een innovatieproject te kunnen financieren, is een bijdrage uit alleen subsidies meestal ontoereikend. Subsidies dekken slechts een gedeelte van de totale innovatiekosten. Crowdfunding is dan een goede, aanvullende financieringsmogelijkheid. Dynova neemt deze financieringsvorm nadrukkelijk mee bij de totale financiering van innovatieprojecten. Wij werken hiervoor sinds enige tijd samen met twee crowdfundorganisaties, Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund. Deze twee organisaties hebben tot nu toe respectievelijk € 61 mln en € 8,4 mln gefund.

Radio interview Rob Jacobs

Op 10 juni was Rob Jacobs te gast bij Ede FM Business Club Radio. Een uur lang werd Rob geïnterviewd over o.a. subsidies, innovatie en financieringsmogelijkheden. Tussen de onderwerpen door, werd Rob’s muziekkeuze gedraaid. Luister hier de uitzending terug.

Maatschappelijk Betrokken inzet Dynova

Dynova is actief partner van Samen voor Veenendaal. Dit concept verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties in Veenendaal met concrete projecten. Dynova heeft hiervoor in 2015 al met verschillende maatschappelijke organisaties een strategische sessie gehad over nieuwe wegen voor de toekomst. Zo reflecteerde Rob Jacobs met de projectleiders van Veens over mogelijkheden voor sociale cohesie in de buurt en een moderne invulling van buurtcentra in Veenendaal. Tijdens het Maatschappelijk Ondernemen diner zijn weer nieuwe contacten gelegd voor ondersteuning van organisaties in de komende periode.

Tagged with WBSO

Prinsjesdag: Innovatiebeleid groeit niet mee met economie

Het kabinet kiest in haar laatste begroting ervoor geen nieuwe substantiële impulsen te geven aan haar innovatiebeleid. Het totale budget voor de WBSO wordt met 6% verhoogd om hiermee de verwachte groei in gebruik op te vangen. Alle percentages en tranchedrempels blijven in 2017 gelijk aan die van 2016. Ook inhoudelijk zijn er geen veranderingen aangekondigd.

WBSO

Dit betekent dat de WBSO in 2017 er als volgt uit ziet:

2017

1schijf

32%

1schijf starters

40%

2schijf

16%

Grens 1schijf

350.000

 

De boeteprocedures voor het niet-tijdig melden van uw WBSO realisaties wordt eenvoudiger. De maximum boetes worden € 2.500,=. Dit schept meer duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk. De vereenvoudiging betekent ook dat RVO boetes sneller kan opleggen. Wij informeren u in het nieuwe jaar tijdig hierover om te voorkomen dat uw realisatie meldingen te laat worden ingediend.

Speerpunten subsidiebeleid 2017

Het Topsectorenbeleid droogt uit, Energie en Zorg zijn de nieuwe speerpunten.

  • Het landelijk budget MKB Innovatie Topsectoren (MIT) daalt met 9%;
  • Energie innovaties en Energiezuinige investeringen krijgen meer geld. Voor de energie innovaties in de industrie groeit het budget van de DEI regeling naar 41 miljoen. De regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) krijgt 8,5% extra budget;
  • Er gaat meer geld naar de zorg. Het onderzoeksprogramma Zon-MW krijgt in 2017 127,8 miljoen te besteden. Het meeste budget gaat naar baanbrekende onderzoeksprogramma’s voor de zorg in al haar aspecten. Een beperkt deel van het budget is bestemd voor continuatie van de regeling Sportimpuls, bestemd voor sport en bewegen voor specifieke doelgroepen (o.a. kinderen en senioren).

Tagged with WBSO

Research en Development Aftrek (RDA) wordt per 1 mei 2012 opengesteld

Sinds de jaren ’90 bestaat de WBSO-regeling. Deze regeling subsidieert de interne loonkosten die samenhangen met technisch speur & ontwikkelingswerk en technisch onderzoek. Deze regeling wordt vanaf 2012 uitgebreid met een fiscale stimulans voor externe kosten. Voorbeelden van externe kosten zijn materiaalkosten, reis & verblijfkosten en een investering in onderzoeksapparatuur. Deze externe kosten moeten direct samenhangen met de uit te voeren WBSO-projecten. De RDA is een fiscale aftrekpost, waarmee uw afdracht vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting wordt verlaagd.

Vanaf mei 2012 moeten WBSO en RDA gelijktijdig worden aangevraagd. Voor WBSO-aanvragen die al zijn ingediend, kan met terugwerkende kracht een RDA-aanvraag worden ingediend. Dynova zal deze regeling voor haar WBSO-relaties optimaal gaan benutten.

Lees meer over de RDA op onze website.

Succesvolle IPC aanvraag voor Stichting Duurzame Scholen

Vorige week kregen wij het bericht dat de subsidieaanvraag IPC (InnovatiePrestatieContracten) die wij voor Stichting Duurzame Scholen hebben verzorgd, succesvol is geweest. Stichting Duurzame Scholen is een stichting die zich richt op verbetering van leer- en leefklimaat binnen scholen. Samen met een groep MKB bedrijven ontwikkelen zij in de komende 2 jaar middels de financiële impuls van de IPC regeling “het flexibele schoolgebouw van de toekomst”.

Lees meer over het project
Lees meer over de partners van dit project
Lees meer over de IPC regeling

Package4Growth: hulp bij het betreden van de Chinese of Indiase markt

Package4Growth biedt financiële ondersteuning aan Nederlandse mkb’ers, die de Chinese of Indiase markt willen betreden en een externe adviseur willen inhuren voor kennisverwerving. U kunt steun krijgen voor bijvoorbeeld zakenpartnerscans, advies over het vinden van lokale partners, juridische, fiscale of culturele aspecten. De kosten voor een ingehuurde adviseur kunnen voor maximaal 50 procent worden vergoed. Wilt u ook gebruikmaken van deze regeling? Neemt u dan contact met ons op. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2012, maar de regeling sluit als het budget eerder uitgeput is. Package4Growth valt onder de Subsidieregeling internationaal excelleren.

Lees meer over de regeling Package4Growth

Kantoor Dynova gesloten op vrijdag 18 mei 2012

Ons kantoor is gesloten op vrijdag 18 mei (de dag na Hemelvaart).

Tagged with WBSO

Op 18 september jl. (Prinsjesdag) is de miljoenennota gepresenteerd. Hieruit is gebleken dat er in 2013 een aantal wijzigingen op stapel staan voor de subsidieregeling WBSO.

De getallen zien er voor 2013 als volgt uit:

 1e schijf

38%

 1e schijf starters

50%

 2e schijf

14%

 Loongrens 1e schijf

 € 200.000,=

 Plafond

 14 miljoen

 

U bent vanaf 2013 altijd verplicht de realisatie van uw uren te melden (ook boven de 100% ). Bij realisatie minder dan 100% vervalt de margeregeling. Het berekende uurloon wordt voortaan afgerond naar een bedrag op hele euro’s in plaats van op een veelvoud van € 5,=.