Tagged with subsidieaanvraag

Subsidie op extern advies duurzame inzetbaarheid werknemers

 

Wilt u op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers een extern adviseur inschakelen, dan kunt u hiervoor in de periode van 14 t/m 24 november 2016 subsidie aanvragen bij de regeling ESF. De regeling staat open voor aanvragen van zowel bedrijven als instellingen.

Projecten moeten gericht zijn op één of meerdere van de volgende thema’s:

  1. het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  2. het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  3. het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  4. of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per project bedraagt de subsidie 50% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,=.

Dynova kan voor u het hele aanvraagtraject begeleiden tot en met de administratieve afhandeling van uw aanvraag.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf/instelling? Neemt u dan contact met ons op!

Tagged with subsidieaanvraag

Op 17 januari jl. heeft Dynova een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) voor onze relatie Stichting Duurzame Scholen. Vandaag kregen wij bericht dat deze aanvraag succesvol is geweest.

Projectinhoud

De financiering van (semi)permanente scholenbouw is sterk afhankelijk van de investeringsbereidheid van gemeenten. Zonder die steun is (nieuwe) huisvesting voor scholen vaak onbetaalbaar. Mede om deze reden groeit de populariteit van brede scholen. Een gebouw wordt zo multifunctioneel ingezet en scholen worden verplicht samen te werken binnen een gebouw met onder ander speciaal onderwijs (so), kinderdagverblijven (kdv’s), buitenschoolse opvang  (bso’s) en volwasseneneducatie. Dit vergt een grote flexibiliteit van een gebouw, waar ook in de huidige toepassing nog veel winst te behalen is.

BUKO Bouwsystemen levert (semi)permanente bouwelementen. Intern zijn zij op zoek naar een manier om in dergelijke bouwsystemen een grote innovatieslag te maken. Het huidige systeem wordt onder de loep genomen en verbetert om zo beter aan te sluiten bij de behoefte in de markt. Dit systeem moet innovatief maar ook betaalbaar aangeboden kunnen worden. Zo wordt de drempel voor schoolbesturen en gemeentes omlaag gebracht en het binnenklimaat in scholen sterk verbeterd.

Stichting Duurzame Scholen is een stichting die zich richt op verbetering van leer- en leefklimaat binnen scholen. Daartoe heeft Duurzame Scholen een breed kennisplein in de vorm van productspecialisten om zich heen. Zij hebben de expertise en innovatiekracht in pacht om een dergelijk bouwsysteem te voorzien van de benodigde techniek. Door het initiëren van dit project kan er beantwoord worden aan de beschreven vraag uit de markt.

IPC-subsidie

Met deze wetenschap schreef Stichting Duurzame Scholen, onder begeleiding van Dynova, als penvoerder in op een IPC-tender van AgenschapNL. Samen met een groep MKB bedrijven ontwikkelen zij in de komende 2 jaar middels deze financiële impuls “het flexibele schoolgebouw van de toekomst”.

Lees in dit artikel meer over het project: Artikel Duurzame Scholen over IPC, Schoolfacilities juni 2012 en over de partners in het project: Partneradvertentie IPC Duurzame Scholen, Schoolfacilities juni 2012.

Gerard Lokhorst van Stichting Duurzame Scholen vertelt hier over het project:

 

Tagged with subsidieaanvraag

MIT aanvragen toegekend

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) regeling nader toegelicht. Wij hadden op dat moment een aantal aanvragen ingediend, die toen nog in behandeling waren. Inmiddels is bekend geworden dat onderstaande aanvragen volledig gehonoreerd zijn.

MIT subsidie voor hagelpreventie fruitteelt

In de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen verzorgden wij een MIT-samenwerkingsproject voor een samenwerkingsverband van fruittelers en toeleveranciers onder leiding van Van Nifterik Holland uit Ede. Het project betreft de ontwikkeling van een automatisch hagel- en vorstbeschermingssysteem. Automatische vorstdetectie en het op afstand via de mobiel snel kunnen sluiten van hagelnetten bij naderende hagelbuien, maken onderdeel uit van de ontwikkeling. Door deze innovatie verbeteren ook de arbeidsomstandigheden in de fruitteelt aanzienlijk. Ook neemt het waterverbruik bij nachtvorstbescherming én het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk af.

MIT subsidie voor duurzame productie van nano-silica uit olivijn

In de Topsector Chemie verzorgden wij een aanvraag voor een MIT-samenwerkingsproject onder leiding van Euro Support Advanced Materials. I n dit project gaat het om een nieuwe productiemethode voor nano-silica uit olivijn. Uitgangspunt is dat het eindproduct dezelfde kwaliteit en technische specificaties heeft als de nano-silica die momenteel verkrijgbaar zijn, maar dan zonder de negatieve gevolgen voor het milieu. Als het lukt om de productie van nano-silica succesvol op te schalen, dan is een bijna “zero waste” technologie gerealiseerd.

Efficiënte verbrandingsmotor dankzij Gelderse leningen

Een Gelderse uitvinder van een zeer efficiënte verbrandingsmotor kan dankzij 2 Gelderse leningen zijn concept uitwerken tot een prototype en demonstreren in een testvliegtuig. Met deze financiering kan de ondernemer aantonen dat zijn innovatie werkelijk stiller, schoner, zuiniger en compacter is dan de conventionele motorsystemen. Binnen het programma Gelderland Valoriseert werd, dankzij de inzet van Dynova, binnen korte tijd zowel een Proof of Concept lening als een Preseedlening gerealiseerd.

Tender mkb-samenwerkingsprojecten Food & Nutrition

MKB-ondernemers in de agri&food sector kunnen nog t/m 23 september a.s. projectvoorstellen indienen voor mkb-samenwerkingsprojecten. Een mkb-samenwerkingsproject richt zich op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Projectvoorstellen worden afgehandeld volgens een tenderprocedure. In een tender concurreren alle aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen met elkaar voor het beschikbare budget.

Heeft u mogelijk een Food & Nutrition project, waarvan u wilt weten of dat in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact met ons op!

Sportimpuls voor jongeren met handicap

Binnen de regeling Sportimpuls heeft Dynova met succes subsidie aangevraagd voor een project in de gemeente Heumen. Hier willen lokale sportaanbieders, onder leiding van Sportpiazza, een sportaanbod realiseren dat erop gericht is om jongeren met een handicap te laten kennismaken met verschillende sporten die passen bij hun handicap. Na afloop van dit project heeft 60% van de jongeren met een beperking in Heumen e.o. zicht op welke sport het beste aansluit op hun handicap, zodat van deze doelgroep ruim 200 deelnemers blijvend – met begeleiding – kan gaan sporten bij een van de sportaanbieders.

 

Let op: in verband met het jaarlijkse bedrijfsuitje is ons kantoor op vrijdag 13 september a.s. gesloten.