Tagged with duurzame energie

Subsidieregeling voor R&D-samenwerking

Ontwikkelt u als MKB-ondernemer samen met andere bedrijven een innovatief product, proces of programmatuur, dan kunt u tot 1 september 2016 nog een subsidieaanvraag indienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject.

De regeling MIT werkt volgens een tender systeem waarbij aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op criteria zoals technologische vernieuwing en economische waarde. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject. Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidie aanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u subsidie op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling staat zowel voor bedrijven, stichtingen, verenigingen als voor particulieren open.

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan op de apparatenlijst van RVO. Zakelijk mag u pas een verplichting aangaan, nadat de subsidie is aangevraagd. Neemt u contact op met uw adviseur van Dynova op als u meer informatie wilt over de ISDE.


Subsidieregeling praktijkleren

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen bij de regeling Praktijkleren.

De subsidieregeling Praktijkleren geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Met de regeling kunnen deelnemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunt u als werkgever beschikken over beter opgeleid personeel.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2015-2016 tussen 2 juni tot en met 15 september 2016. Neemt u contact op met uw adviseur van Dynova op als u meer informatie wilt over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Workshops Duurzaamheid voor gemeenten

De gemeente Veenendaal en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de ambitie uitgesproken om in 2035 energieneutraal te zijn. Om inwoners en bedrijven te stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven worden bijeenkomsten georganiseerd waar Dynova ook een actieve bijdrage aan levert.

Tijdens het event ‘Veenendaal woont Duurzaam’ is Dynova aanwezig met een stand en geeft de workshop ‘subsidiemogelijkheden bij het verduurzamen van woningen’. De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert in het kader van ‘Heuvelrug Duurzaam’ werkconferenties met ideeën voor een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Tijdens de werkconferenties verzorgt Dynova de workshop ‘subsidiemogelijkheden voor duurzame initiatieven’.

Tagged with duurzame energie

Heeft u investeringsplannen in duurzame energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen?

Dan zijn een aantal subsidieregelingen mogelijk interessant voor u! Zo gaat de SDE+ regeling op 13 maart a.s. weer open. Hieronder worden de belangrijkste subsidieregelingen op het gebied van energie en milieu aan u toegelicht. 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie. De SDE richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar. Vanaf dinsdag 13 maart a.s. is het mogelijk om weer aanvragen in te dienen. In 2012 kunt u subsidie aanvragen voor de volgende technologieën: windenergie, waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp,  thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa, thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, vergassing van biomassa, geothermie en zonthermie.

Meer informatie? Kijk op onze website of neem contact met ons op! 

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Ondernemingen die een energie-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De energie-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor bedrijfsmiddelen die aan bepaalde energieprestatie-eisen voldoen. Deze energieprestatie-eisen en de bedrijfsmiddelen waarop de energie-investeringsaftrek van toepassing is, moeten vermeld staan op de Energielijst 2012. Kijkt u voor deze Energielijst en voor meer informatie over de EIA op onze website. Voor zeven branches zijn de technieken waar belastingvoordeel met de EIA op zit in een folder op een rijtje gezet. Ook deze folders kunt u nalezen op onze website.

Milieu InvesteringsAftrek (MIA) en VAMIL

Doel van de MIA-regeling is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ondernemingen die een milieu-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. De milieu-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2012 staan.  Verschillende investeringen die op de Milieulijst staan, komen ook in aanmerking voor de VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen). Meer informatie en de volledige Milieulijst 2012 zijn terug te vinden op onze website.

Heeft u investeringsplannen? Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij uw plannen beoordelen op subsidiemogelijkheden en een aanvraag verzorgen.