Tagged with Subsidieregeling

Subsidieregeling voor R&D-samenwerking

Ontwikkelt u als MKB-ondernemer samen met andere bedrijven een innovatief product, proces of programmatuur, dan kunt u tot 1 september 2016 nog een subsidieaanvraag indienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject.

De regeling MIT werkt volgens een tender systeem waarbij aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op criteria zoals technologische vernieuwing en economische waarde. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject. Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidie aanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u subsidie op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling staat zowel voor bedrijven, stichtingen, verenigingen als voor particulieren open.

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan op de apparatenlijst van RVO. Zakelijk mag u pas een verplichting aangaan, nadat de subsidie is aangevraagd. Neemt u contact op met uw adviseur van Dynova op als u meer informatie wilt over de ISDE.


Subsidieregeling praktijkleren

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen bij de regeling Praktijkleren.

De subsidieregeling Praktijkleren geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Met de regeling kunnen deelnemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunt u als werkgever beschikken over beter opgeleid personeel.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2015-2016 tussen 2 juni tot en met 15 september 2016. Neemt u contact op met uw adviseur van Dynova op als u meer informatie wilt over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Workshops Duurzaamheid voor gemeenten

De gemeente Veenendaal en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de ambitie uitgesproken om in 2035 energieneutraal te zijn. Om inwoners en bedrijven te stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven worden bijeenkomsten georganiseerd waar Dynova ook een actieve bijdrage aan levert.

Tijdens het event ‘Veenendaal woont Duurzaam’ is Dynova aanwezig met een stand en geeft de workshop ‘subsidiemogelijkheden bij het verduurzamen van woningen’. De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert in het kader van ‘Heuvelrug Duurzaam’ werkconferenties met ideeën voor een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Tijdens de werkconferenties verzorgt Dynova de workshop ‘subsidiemogelijkheden voor duurzame initiatieven’.

Tagged with Subsidieregeling

Subsidie op extern advies duurzame inzetbaarheid werknemers

 

Wilt u op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers een extern adviseur inschakelen, dan kunt u hiervoor in de periode van 14 t/m 24 november 2016 subsidie aanvragen bij de regeling ESF. De regeling staat open voor aanvragen van zowel bedrijven als instellingen.

Projecten moeten gericht zijn op één of meerdere van de volgende thema’s:

  1. het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  2. het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  3. het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  4. of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per project bedraagt de subsidie 50% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,=.

Dynova kan voor u het hele aanvraagtraject begeleiden tot en met de administratieve afhandeling van uw aanvraag.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf/instelling? Neemt u dan contact met ons op!

Tagged with Subsidieregeling

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal wijzigingen voor de subsidieregeling Internationaal Excelleren gepubliceerd.

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en projecten gericht op kennisverwerving kunnen nu worden uitgevoerd met samenwerkingspartners in de volgende landen:

  • Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2013. Het subsidieplafond voor deze landen bedraagt € 3,5 miljoen.
  • Voor Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika zijn een tweetal subsidieplafonds ingesteld. In totaal is er een budget beschikbaar van € 2 miljoen. Aanvragen voor deze landen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2013.

Bent u bezig met een project met een samenwerkingspartner uit 1 van de hierboven genoemde landen? Neemt u dan contact met ons op, dan kunnen wij de mogelijkheden van u bekijken!

 

Datum bericht: 14 maart 2013.