Tagged with Subsidie

Indienen MIT R&D-samenwerkingsprojecten nog mogelijk

Eerder informeerden wij u al over de openstelling van de MIT regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Voor R&D-samenwerkingsprojecten kunt u nog een aanvraag indienen. Voor deze regeling geldt een tendersystematiek. Aanvragen moeten uiterlijk 1 september ingediend zijn.

Openstelling Regionale Programma’s

Ook op regionaal niveau zijn er, in het kader van EFRO, verschillende subsidiemogelijkheden. De zogenaamde Operationele Programma’s waaronder OP-Zuid (Brabant, Limburg en Zeeland), OP-Oost (Gelderland en Overijssel) en Kansen voor West II (Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland) staan momenteel allemaal open. Er is een grote overlap tussen de Operationele Programma’s en de MIT-regeling. Wij raden u aan om uw projectidee aan ons voor te leggen, zodat wij samen met u de meest kansrijke subsidiemogelijkheden kunnen bepalen.

ESF Duurzame inzetbaarheid

Zeer waarschijnlijk komt ook dit jaar weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid. De regeling subsidieert externe advieskosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wij raden u aan deze zomer al contact met ons op te nemen om tijdig uw project voor te bereiden. We verwachten namelijk dat het budget snel uitgeput zal zijn. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Discussie software ontwikkeling binnen WBSO

Dynova dient regelmatig voor haar relaties software projecten binnen de WBSO regeling in. Zo ook voor een relatie die een softwaretool ontwikkelt waarmee bedrijven zonder enige programmeerkennis zelfstandig geavanceerde bedrijfsapplicaties kunnen bouwen. Ook big data analyses voor een benchmarkanalyse omgeving in de cloud behoort tot de met WBSO gesubsidieerde projecten. Trend in ICT aanvragen is verder dat technische problemen steeds vroeger in het innovatieproces worden opgelost. Dit levert veel discussie op met RVO in de beoordeling van aanvragen. RVO vindt dat voor het ontwikkelen van nieuwe programmatuur daadwerkelijk codering van programmatuur noodzakelijk is. Wij vinden dat de nadruk moet liggen op creëren van nieuwe oplossingen voor een informatie technisch probleem. Coderen kan hiervan een onderdeel zijn, maar de ontwikkelingsactiviteiten zijn breder dan alleen coderen. Voor het standpunt van RVO is ook onvoldoende verankering in de WBSO regeling, zoals de rechter ook al heeft uitgesproken. Reden voor onze brancheorganisatie, de NVAS, om een brandbrief hierover aan RVO en haar opdrachtgever, de Minister van Economische Zaken, te sturen. Dynova neemt actief deel in de werkgroep die deze discussie voert namens de NVAS.

Crowdfunding

Om een innovatieproject te kunnen financieren, is een bijdrage uit alleen subsidies meestal ontoereikend. Subsidies dekken slechts een gedeelte van de totale innovatiekosten. Crowdfunding is dan een goede, aanvullende financieringsmogelijkheid. Dynova neemt deze financieringsvorm nadrukkelijk mee bij de totale financiering van innovatieprojecten. Wij werken hiervoor sinds enige tijd samen met twee crowdfundorganisaties, Geldvoorelkaar en Collin Crowdfund. Deze twee organisaties hebben tot nu toe respectievelijk € 61 mln en € 8,4 mln gefund.

Radio interview Rob Jacobs

Op 10 juni was Rob Jacobs te gast bij Ede FM Business Club Radio. Een uur lang werd Rob geïnterviewd over o.a. subsidies, innovatie en financieringsmogelijkheden. Tussen de onderwerpen door, werd Rob’s muziekkeuze gedraaid. Luister hier de uitzending terug.

Maatschappelijk Betrokken inzet Dynova

Dynova is actief partner van Samen voor Veenendaal. Dit concept verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties in Veenendaal met concrete projecten. Dynova heeft hiervoor in 2015 al met verschillende maatschappelijke organisaties een strategische sessie gehad over nieuwe wegen voor de toekomst. Zo reflecteerde Rob Jacobs met de projectleiders van Veens over mogelijkheden voor sociale cohesie in de buurt en een moderne invulling van buurtcentra in Veenendaal. Tijdens het Maatschappelijk Ondernemen diner zijn weer nieuwe contacten gelegd voor ondersteuning van organisaties in de komende periode.

Tagged with Subsidie

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Van 19 oktober tot en met 13 november 2015 is het mogelijk subsidie aan te vragen om uw medewerkers langer en productief aan het werk te houden. Met de regeling ESF-Duurzame Inzetbaarheid kunt u de helft van de kosten van een externe deskundige gesubsidieerd krijgen, tot maximaal €10.000.

De definitie van duurzame inzetbaarheid in de regeling is: “het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken”.

Projecten moeten gericht zijn op:

 • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
 • het uitvoeren van (periodiek) onderzoek;
 • het bevorderen van gezond en veilig werken;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 • het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
 • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
 • het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Neemt u voor meer informatie over de regeling of het aanvragen van de subsidie contact op met uw adviseur bij Dynova. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar specialisten binnen ons netwerk die het project voor u kunnen uitvoeren.

Tagged with Subsidie

Start subsidieregeling voor internationaal ondernemen

Binnen twee weken start de eerste tender voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Deze regeling richt zich op Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De periode waarin u een voorstel voor deze tender kunt indienen, duurt zes weken.

De DHI-regeling staat open voor meer dan 90 landen. Er is een ondergrens waarbij een aanvrager minstens drie werknemers in dienst moet hebben. Tevens moeten de projectkosten minimaal €50.000,- zijn.

Als individueel bedrijf of samenwerkingsverband kunt u een aanvraag indienen voor:

 • Demonstratie van uw technologie of kapitaalgoed in een van de DHI-landen.
 • Hiermee vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie of kapitaalgoed.
 • Investeringsvoorbereiding met onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

Dynova heeft eerder voor verschillende bedrijven met succes voor dergelijke projecten aanvragen verzorgd. Neemt u contact met ons op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de DHI-regeling.

Tagged with Subsidie

Innovatiestimuleringsregeling voor MKB vanaf 10 mei geopend

Vanaf 10 mei a.s. kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). RVO heeft dit aangekondigd.

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:

 • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling;
 • Adviesprojecten voor de inhuur van extern advies bij een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie voor het beantwoorden van een kennis- en/of adviesvraag;
 • Haalbaarheidsprojecten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk nieuwe ontwikkeling;
 • R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.

Aanvragen voor kennisvouchers, adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf de openstelling op 10 mei.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 5 juli tot en met 1 september 2016.

Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Tagged with Subsidie

Subsidie bij uitbesteding R&D

Een MKB onderneming uit Gelderland of Overijssel kan subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling die wordt uitgevoerd bij een onafhankelijke derde partij.

Bij projecten waarvoor een derde partij ontwikkelactiviteiten uitvoert, geldt de voorwaarde dat dit moet passen binnen één van de sectoren Agrofood, Health, High Tech Systems & Materials, Energie en Milieutechnologie inclusief biobased.

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,= en minimaal € 10.000,= waarbij het subsidiepercentage maximaal 35% is. Dit betekent dat de subsidie nooit meer bedraagt dan 35% van de gemaakte en betaalde kosten.

Er is € 2.000.000,= beschikbaar waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld en gesubsidieerd totdat het budget is uitgeput.

Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de regeling.

Tagged with Subsidie

DYNOVA INNOVATIEADVIES NEEMT BTO ZAANSTAD OVER

 

Subsidieadviesbureau Bto Zaanstad is per 19 februari 2016 overgenomen door Dynova Innovatieadvies uit Veenendaal. Directeur H. Wilms van Bto treedt terug vanwege het al eerder bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd. Dynova behoort na de overname tot de middelgrote subsidieadviesbureaus in Nederland met vestigingen in Veenendaal en Zaanstad.

In Dynova Innovatieadvies heeft Bto een goede partij gevonden die de werkzaamheden van Bto Zaanstad voortzet. Door de overname van het bureau met haar ervaren adviseurs is de continuïteit in het subsidiemanagement van de relaties van Bto gewaarborgd. Beide bureaus werken al langer samen en kennen grote overeenkomsten in bedrijfscultuur. Door de overname ontstaat een breed team van ervaren subsidie- en innovatiefinancieringsspecialisten.

Dynova Innovatieadvies bestaat inmiddels bijna 20 jaar en heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van innovatieprocessen. Kernactiviteiten zijn subsidieverwerving en innovatiefinanciering. Dynova opereert landelijk en adviseert naast midden- en kleinbedrijf ook grote ondernemingen, gemeenten, projectontwikkelaars en non-profit organisaties. Door de overname verstevigt Dynova haar positie in het Westen van Nederland.

Tagged with Subsidie

Prinsjesdag: Innovatiebeleid groeit niet mee met economie

Het kabinet kiest in haar laatste begroting ervoor geen nieuwe substantiële impulsen te geven aan haar innovatiebeleid. Het totale budget voor de WBSO wordt met 6% verhoogd om hiermee de verwachte groei in gebruik op te vangen. Alle percentages en tranchedrempels blijven in 2017 gelijk aan die van 2016. Ook inhoudelijk zijn er geen veranderingen aangekondigd.

WBSO

Dit betekent dat de WBSO in 2017 er als volgt uit ziet:

2017

1schijf

32%

1schijf starters

40%

2schijf

16%

Grens 1schijf

350.000

 

De boeteprocedures voor het niet-tijdig melden van uw WBSO realisaties wordt eenvoudiger. De maximum boetes worden € 2.500,=. Dit schept meer duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk. De vereenvoudiging betekent ook dat RVO boetes sneller kan opleggen. Wij informeren u in het nieuwe jaar tijdig hierover om te voorkomen dat uw realisatie meldingen te laat worden ingediend.

Speerpunten subsidiebeleid 2017

Het Topsectorenbeleid droogt uit, Energie en Zorg zijn de nieuwe speerpunten.

 • Het landelijk budget MKB Innovatie Topsectoren (MIT) daalt met 9%;
 • Energie innovaties en Energiezuinige investeringen krijgen meer geld. Voor de energie innovaties in de industrie groeit het budget van de DEI regeling naar 41 miljoen. De regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) krijgt 8,5% extra budget;
 • Er gaat meer geld naar de zorg. Het onderzoeksprogramma Zon-MW krijgt in 2017 127,8 miljoen te besteden. Het meeste budget gaat naar baanbrekende onderzoeksprogramma’s voor de zorg in al haar aspecten. Een beperkt deel van het budget is bestemd voor continuatie van de regeling Sportimpuls, bestemd voor sport en bewegen voor specifieke doelgroepen (o.a. kinderen en senioren).

Tagged with Subsidie

Subsidieregeling voor R&D-samenwerking

Ontwikkelt u als MKB-ondernemer samen met andere bedrijven een innovatief product, proces of programmatuur, dan kunt u tot 1 september 2016 nog een subsidieaanvraag indienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject.

De regeling MIT werkt volgens een tender systeem waarbij aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op criteria zoals technologische vernieuwing en economische waarde. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject. Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidie aanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u subsidie op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling staat zowel voor bedrijven, stichtingen, verenigingen als voor particulieren open.

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan op de apparatenlijst van RVO. Zakelijk mag u pas een verplichting aangaan, nadat de subsidie is aangevraagd. Neemt u contact op met uw adviseur van Dynova op als u meer informatie wilt over de ISDE.


Subsidieregeling praktijkleren

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen bij de regeling Praktijkleren.

De subsidieregeling Praktijkleren geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Met de regeling kunnen deelnemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunt u als werkgever beschikken over beter opgeleid personeel.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidieregeling richt zich vooral op:

 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
 • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2015-2016 tussen 2 juni tot en met 15 september 2016. Neemt u contact op met uw adviseur van Dynova op als u meer informatie wilt over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Workshops Duurzaamheid voor gemeenten

De gemeente Veenendaal en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de ambitie uitgesproken om in 2035 energieneutraal te zijn. Om inwoners en bedrijven te stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven worden bijeenkomsten georganiseerd waar Dynova ook een actieve bijdrage aan levert.

Tijdens het event ‘Veenendaal woont Duurzaam’ is Dynova aanwezig met een stand en geeft de workshop ‘subsidiemogelijkheden bij het verduurzamen van woningen’. De gemeente Utrechtse Heuvelrug organiseert in het kader van ‘Heuvelrug Duurzaam’ werkconferenties met ideeën voor een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Tijdens de werkconferenties verzorgt Dynova de workshop ‘subsidiemogelijkheden voor duurzame initiatieven’.

Tagged with Subsidie

Subsidie op extern advies duurzame inzetbaarheid werknemers

 

Wilt u op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers een extern adviseur inschakelen, dan kunt u hiervoor in de periode van 14 t/m 24 november 2016 subsidie aanvragen bij de regeling ESF. De regeling staat open voor aanvragen van zowel bedrijven als instellingen.

Projecten moeten gericht zijn op één of meerdere van de volgende thema’s:

 1. het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 2. het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 3. het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 4. of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per project bedraagt de subsidie 50% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,=.

Dynova kan voor u het hele aanvraagtraject begeleiden tot en met de administratieve afhandeling van uw aanvraag.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf/instelling? Neemt u dan contact met ons op!

Tagged with Subsidie

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal wijzigingen voor de subsidieregeling Internationaal Excelleren gepubliceerd.

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en projecten gericht op kennisverwerving kunnen nu worden uitgevoerd met samenwerkingspartners in de volgende landen:

 • Bangladesh, Brazilië, China, Egypte, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Maleisië, Nigeria, Oekraïne en Turkije. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2013. Het subsidieplafond voor deze landen bedraagt € 3,5 miljoen.
 • Voor Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika zijn een tweetal subsidieplafonds ingesteld. In totaal is er een budget beschikbaar van € 2 miljoen. Aanvragen voor deze landen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2013.

Bent u bezig met een project met een samenwerkingspartner uit 1 van de hierboven genoemde landen? Neemt u dan contact met ons op, dan kunnen wij de mogelijkheden van u bekijken!

 

Datum bericht: 14 maart 2013.