8 miljoen voor milieumaatregelen Limburgse bedrijven

De provincie Limburg heeft de “nadere subsidieregels milieu provincie Limburg” (MILIM) gepubliceerd. Doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van ondernemingen om te investeren in milieubeschermende maatregelen. Het moet gaan om maatregelen die verder gaan dan de verplichte communautaire normen voor milieubescherming, of – bij het ontbreken van zulke normen – maatregelen die het niveau van milieubescherming doen toenemen.

Het subsidieplafond bedraagt € 8 miljoen. In aanmerking voor subsidie komen zowel ondernemingen met rechtspersoonlijkheid als maatschappen en vennootschappen. Er zijn drie soorten subsidie beschikbaar:

  • algemene milieu-investeringssubsidie;
  • milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen;
  • investeringssubsidie ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Te ondersteunen projecten moeten structurele werkgelegenheid in Limburg scheppen, bijdragen aan structuurversterking van de Limburgse economie en synergie-effecten opleveren met andere beleidsterreinen.

De hoogte van de bijdrage varieert per soort subsidie:

  • algemene milieu-investeringssubsidie: maximaal 35% van de subsidiabele kosten;
  • milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen: maximaal 60% van de subsidiabele kosten;
  • investeringssubsidie ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen: maximaal 45% van de subsidiabele kosten.

Bovenstaande percentages kunnen bovendien nog eens met 20 procentpunt worden verhoogd voor subsidie aan kleine ondernemingen (ondernemingen waar minder dan 50 personen werkzaam zijn) en met 10 procentpunt voor subsidie aan middelgrote ondernemingen (ondernemingen waar minder dan 250
personen werkzaam zijn).

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Limburg en worden behandeld in volgorde van ontvangst. Indien er meerdere volledige aanvragen zijn van dezelfde datum en deze binnen het subsidieplafond niet alle kunnen worden gehonoreerd, vindt prioritering plaats door Gedeputeerde Staten.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nogvragen? Neem dan contact met ons op!